Pojmovnik

Autor: Predrag Bejaković, Institut za javne financije

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
a vista

oznaka za depozite isplative na prvi poziv - po viđenju kao i za čekove i za mjenice čim se predoče. A vista je i klauzula na mjenici koja znači da je ona plativa “po viđenju” dakle kad god se predoči.

ad valorem porez

porez koji se izračunava kao postotak vrijednosti kupnje

adekvatnost kapitala

sposobnost pružanja bankovnih usluga javnosti sve dok se održava zakonski zahtijevan odnos jamstvenog kapitala prema ukupnoj aktivi

agencijska prodaja

prodaja preko organizacije ili osobe koja ima ovlaštenja da djeluje za nekog drugog (principala) u poslovnim pregovorima s trećim osobama i u kupovanju i prodavanju robe. Razlikuje se broker, agent proizvođača i prodajni agent, pri čemu oni preuzimaju djelomice različite zadatke. Svima je zajedničko da predstavljaju principala i moraju uvijek stručno i profesionalno obavljati svoje dužnosti na korist principala. Također po potrebi i na zahtjev daju principalu izvještaj o financijskom poslovanju.

agent

zastupnik, obično vezan uz problem principal-agenta što je odnos u kojem jedna osoba (principal) želi da druga osoba (agent) nešto učini. U tom slučaju principal mora odrediti poticaje za agenta kako bi se maksimalizirala njegova očekivana dobit.

aktiva

sredstva koja gospodarski subjekt (pojedinac ili poduzeće) posjeduje u određenom trenutku. Može biti realna i financijska. Financijska aktiva su sva financijska sredstva koja posjeduje poduzeće ili pojedinac. Realnu aktivu čine stvari, oprema, zgrada ili zemljište, odnosno neopipljivo pravo u posjedu poduzeća, ili pojedinca, koje ima vrijednost. Aktiva nosi korist svom vlasniku kao izvor budućih usluga, ili se može rabiti kako bi se osigurala buduća korist. 

aktuarski pravedan prinos

plan osiguranja prema kojemu se u prosjeku uplaćuje jednak iznos koji se dobiva nakon isteka osiguranja.

aktuarski pravedna premija osiguranja

premija osiguranja za određeno vremensko razdoblje koja je jednaka očekivanim isplatama za isto vremensko razdoblje.

akumulacija

prikupljanje, sabiranje, nagomilavanje određenih dobara (vode, topline, električne energije itd.), novčanih sredstava ili materijalnog bogatstva radi formiranja potrebnog fonda kojim se osigurava rast gospodarske aktivnosti i životnog standarda pojedinaca, poduzeća ili društvenih zajednica. U financijskom poslovanju kao sinonim upotrebljava se izraz štednja, dio dohotka koji preostaje po odbitku potrošnje. Najčešće se pojam akumulacija odnosi samo na ona novčana i materijalna sredstva kojima se proširuje gospodarska aktivnost pojedinaca, poduzeća i zajednica.

alternativni minimalni porez

porezna obveza izračunana uz pomoć alternativnog skupa pravila koja su sastavljena tako da prisiljavaju pojedince koji ostvaruju visoke neoporezive iznose dohodaka da ipak snose barem dio porezne obveze.

amortizacija

opadanje vrijednosti nekog sredstva tijekom vremena zbog korištenja, uništavanja ili zastarijevanja. Amortizacija, kao dio ukupnih troškova poslovanja u obračunskom razdoblju, izravno ili neizravno tereti prihod poduzeća. Podliježe joj imovina za koju se očekuje da će se upotrebljavati dulje od jednog obračunskog razdoblja, koja ima ograničen koristan vijek trajanja, i imovina koja se upotrebljava u proizvodnji ili prodaji robe i pružanju usluga, koja služi za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe.

analiza korištenjem instrumentalnih varijabli

analiza koja izolira utjecaj slučajne varijacije u intervenciji radi aproksimacije eksperimentalnog istraživanja.

analiza opće ravnoteže

istraživanje načina na koji su različita tržišta međusobno povezana.

analiza troškova i koristi
(engl. Cost-Benefit Analysis), metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi. Koristi se i izraz CBA analiza. Sastoji se od financijske analize troškova i koristi i ekonomske analize troškova i koristi. Svrha financijske analize je procijeniti generira li novčani tok budućeg projekta odgovarajuću i održivu razinu dobiti, dok je svrha ekonomske analize odrediti ekonomsku održivost projekta izračunom dodatnih koristi za društvo u cjelini nastalih kao rezultat provedbe projekta. Navedenim analizama izračunava se neto sadašnja vrijednost projekta (financijska ili ekonomska), koja predstavlja ukupnu vrijednost projekta svedenu na početnu godinu njegovog ukupnog vijeka
trajanja
analiza troškovne djelotvornosti

uspoređivanje troškova različitih opcija koje donose slične koristi kako bi se odredilo koja je najjeftinija.

© AUTORSKO PRAVO ANAMARI PREMUŠ POGAČAR NOVAC ZA SVE 2017.- 2018. RAZVOJ I DIZAJN ANAMARI PREMUŠ POGAČAR

Search