Uvjeti korištenja portala novaczasve.com

 

Dobrodošli!

media4win d.o.o. vam omogućuju korištenje sadržaja portala novaczasve.com (u daljnjem tekstu Portal) koje je regulirano ovim uvjetima korištenja. Korištenjem bilo kojeg dijela Portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.media4win d.o.o.nije ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem Portala.

Sadržaji na ovim stranicama izrađeni su u svrhu informiranja i obrazovanja. Sadržaji se ne smiju kopirati, prevoditi ili na neki drugi način činiti dostupnim trećima bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke media4win d.o.o., osim u slučaju uobičajenog dijeljenja informativnog sadržaja na društvenim mrežama i Internetu na načine koji čuvaju integritet sadržaja i izvor informacije.

Sadržaji ne predstavljaju investicijski savjet ili davanje ponude. Temelje se na javno dostupnim podacima za čiju potpunost i točnost media4win d.o.o. ne preuzima odgovornost.

Sadržaj na Portalu zaštićen je autorskim pravima, pa nije dopušteno prenošenje ili drugačije korištenje tih sadržaja, ili dijela sadržaja, bez dopuštenja media4win d.o.o.

 

Dodatni uvjeti korištenja programa namijenjenih obrazovanju

Sadržaji programa objavljenih na Portalu u svrhu obrazovanja (u daljnjem tekstu Programi) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka media4win ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu media4win-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Programi se mogu koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost. Nije dozvoljeno mijenjanje bilo kojeg dijela Programa bez dozvole media4win d.o.o., osim polja namijenjenih za unos podataka. Svaka izmjena na Programima smatra se povredom autorskog prava.

Programe koristite na vlastitu odgovornost i media4win d.o.o. nije odgovoran za eventualnu štetu koja može biti uzrokovana korištenjem objavljenih Programa.

 

Registracija korisnika i posjetitelja Portala

Registracijom korisnik Portala dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom Portala.

media4win d.o.o. nema pristup korisničkim lozinkama, tajnim pitanjima i odgovorima. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, media4win može zatražiti e-mail adresu korisnika.

media4win poštuje privatnost svojih korisnika Portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

media4win ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza utvrđena zakonom.

media4win zadržava pravo: (i) ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim (kojim se, primjerice, povrjeđuju prava drugih, iznose informacije i ideje kojima se siri mržnja ili poziva na nasilje prema manjinskim društvenim skupinama ) ili sadržaj koji ne odgovara ovim uvjetima korištenja , te (ii) automatski ukinuti korisnički račun registriranog korisnika bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih uvjeta korištenja.

© AUTORSKO PRAVO ANAMARI PREMUŠ POGAČAR NOVAC ZA SVE 2017.- 2018. RAZVOJ I DIZAJN ANAMARI PREMUŠ POGAČAR

Search