Kalkulator plaće

Doprinosi za mirovinsko:

1. i 2. stup

Samo 1. stup

Invalidnost:

Bez invaliditeta

Djelomična invalidnost

100% invalidnost

Zatvori

Bruto 1 {{twoDecimals(gross)}}
I. stup mirovinskog osiguranja {{Retirement1Percentage}}% {{twoDecimals(retirement_1)}}
II. stup mirovinskog osiguranja {{Retirement2Percentage}}% {{twoDecimals(retirement_2)}}
Ukupna olakšica {{twoDecimals(totalDeduction)}}
Oporezivi dohodak {{twoDecimals(taxBase)}}
Porez po stopi 24% {{twoDecimals(Tax24)}}
Porez po stopi 36% {{twoDecimals(Tax36)}}
Ukupni porez {{twoDecimals(Tax)}}
Ukupni prirez {{toPercentage(surtax_rate)}}% {{twoDecimals(Surtax)}}
Ukupni porez i prirez {{twoDecimals(TaxAndSurtax)}}
Bruto 2 {{twoDecimals(TotalCostOfWeges)}}
Doprinos za zdravstveno osiguranje 15,00% {{twoDecimals(ContributionsToHealthCare)}}
Doprinosi na plaću za zapošljavanje 1,70% {{twoDecimals(EmploymentContributions)}}
Doprinosi na plaću u slučaju ozljede na radu 0,50% {{twoDecimals(ContributionsToInjuriesInsurance)}}
Ukupno doprinosi na bruto {{twoDecimals(TotalIncomeContributions)}}
Neto plaća {{twoDecimals(Net)}}
© AUTORSKO PRAVO ANAMARI PREMUŠ POGAČAR NOVAC ZA SVE 2017.- 2018. RAZVOJ I DIZAJN ANAMARI PREMUŠ POGAČAR

Search